The Disclosure Paradox

The Disclosure Paradox links the ET phenomenon with human spirituality.